Hlavná stránka / Aktuálny stav ciest / Dopravné obmedzenia / Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie v obci Nemšová

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie v obci Nemšová

Termín: od 26.3.2021, 15:00 do 30.4.2021, 17:00

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Ul. Slnečná z dôvodu realizácie stavby „Kľúčové – IBV Pod horou“.

Miesto uzávierky

miestna komunikácia ulica Slnečná

Popis

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Ul. Slnečná z dôvodu realizácie stavby „Kľúčové – IBV Pod horou“.

Navrhovaná obchádzka

Počas realizácie stavby „Kľúčové – IBV Pod horou“ na ktorú boli vydané: rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 13.11.2020 číslo OU – TN – OSZP3-2020/028281-012, stavebné povolenie Mesta Nemšová zo dňa 16.11.2020 číslo OV/935/2020-3/MIN-2982, stavebné povolenie Mesta Nová Dubnica zo dňa 30.11.2020 číslo VÚPaD/1574/2020/Gá, 11147/2020, stavebné povolenie Mesta Nemšová zo dňa 18.01.221 číslo OV/40/2021-4/PR-94/202 bude čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Ul. Slnečná, pričom premávka bude riadená prenosovým dopravným značením v jazdných pruhoch minimálnej šírky 2,75 m.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

Ohlasujúca organizácia

Ohlasujúca osoba 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...