Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, príspevková organizácia so sídlom Trenčín, Brnianska 3, IČO: 37915568, zriadená k 1.1.2004 uznesením Zastupiteľstva TSK č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003.

Prevádzkovateľ má vymenovanú Zodpovednú osobu vykonávajúcu dohľad nad spracúvaním osobných údajov, kontaktovať ju môžete e-mailom na: zodpovedna.osoba@sctsk.sk

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

 

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

V súvislosti s ponukou poskytovaných služieb a činností na našich webových stránkach, v  masovokomunikačných prostriedkoch, či osobných stretnutiach spracúvame osobné údaje kontaktných osôb – zamestnancov právnických alebo fyzických osôb, ktoré sa prejavili záujem o spoluprácu a poskytli nám svoje kontaktné údaje , a to bez súhlasu,  na základe zmluvného a predzmluvného vzťahu.

V súvislosti so správou  a údržbou ciest TSK spracúvame  osobné údaje bez súhlasu,  na základe zmluvného vzťahu, alebo individuálneho zákona.

 

Spracúvanie na základe súhlasu:

Osobné údaje uchádzača o zamestnanie v rozsahu životopisu alebo v rozsahu osobného profilu uchádzača zaslaného emailom alebo poštou na účel zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie, ktoré trvá aj po skončení výberového konania, môžeme spracúvať len na základe jej dobrovoľného súhlasu. Súhlas získavame priamo od dotknutej osoby (uchádzača o zamestnanie) alebo od tretích strán (ISTP, Profesia, Kariera).

 

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Využívame služby externých dodávateľov, ktorí môžu spracúvať osobné údaje. Sprostredkovateľmi sú spoločnosti zabezpečujúce  BOZP a ochranu pred požiarmi, spoločnosti zabezpečujúce školenie a vzdelávanie našich zamestnancov, poskytovatelia aplikácií a dodávatelia IT služieb a zmluvní partneri, ktorí vykonávajú inú činnosť v našom mene. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov a zaslaného životopisu sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka, ak nedôjde  k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú z informačného systému vymazané.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

 

Právo na opravu osobných údajov:

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

 

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
 • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

 

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s Vašim súhlasom,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

 

Právo na prenos osobných údajov:

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

 

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Naša spoločnosť má vymenovanú zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: zodpovedna.osoba@sctsk.sk. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.