Zimná údržba ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dôležitou súčasťou údržbových činností správcov ciest je zimná údržba, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie cestnej dopravy počas zimného obdobia. Táto činnosť tvorí jednu z hlavných náplní práce Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Operačný plán zimnej údržby rieši nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežné klimatické podmienky a pre mimoriadne klimatické podmienky (kalamitné stavy). Organizačná a technická príprava zimnej údržby a jej výkon sú zabezpečované v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Jednotlivé strediská Správy a údržby zabezpečujú zimnú údržbu na cestách II. a III. triedy v trenčianskom kraji a na základe dohody medzi Správou ciest TSK a Slovenskou správou ciest, IVSC Žilina vykonávajú zimnú údržbu na cestách I. triedy, podľa operačného plánu vypracovaného SSC, IVSC Žilina.

Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií, ktoré sú spôsobené zimnými poveternostnými podmienkami tak, aby bola umožnená bezpečná jazda motorových i nemotorových vozidiel prispôsobených dopravno-techni­ckému a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať.

Zmierňovanie závad v zjazdnosti komunikácií zahrňuje predovšetkým tieto činnosti:

  • posyp inertným materiálom, chemickým alebo zmiešaným materiálom na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu vzniknutej námrazy, poľadovice alebo utlačenej snehovej vrstvy. Chemický materiál sa nepoužije na úsekoch, na ktorých je chemický posyp zakázaný (železničné priecestia, ochrana vôd, ochrana mostných konštrukcií a pod.),
  • pluhovanie, frézovanie, prípadne nasadenie ďalších mechanizmov na odstránenie snehových vrstiev,
  • odvádzanie vody z topiaceho sa snehu z vozoviek.

Spravodajstvo o stave ciest sa zasiela elektronicky (prípadne telefonicky) na Centrálnu dispečerskú službu (Bratislava) 4x denne a to k 5.00, k 10.00, k 16.00, k 22.00 hod., pričom dispečeri sú v priebehu dňa (počas celých 24 hod.) povinní na centrálne operátorské pracovisko zasielať všetky zmeny o stave počasia a zjazdnosti ciest.

V prípade vzniku mimoriadnych podmienok a situácií počas zimného obdobia zimnú údržbu ciest riadi Centrálny štáb zimnej údržby, ktorý zabezpečuje súčinnosť a koordináciu všetkých zložiek orgánov štátu a samosprávy na území celého kraja.

Zoznam dopravne dôležitých úsekov:

Zoznam nebezpečných úsekov ciest:

Zoznam chemicky neudržiavaných úsekov:

Zoznam neudržiavaných úsekov:

3.12.2009

Neudržované úseky ciest VOJ Prievidza

3.12.2009

Chemicky neudržované úseky ciest VOJ Prievidza

3.12.2009

Zoznam nebezpečných úsekov ciest VOJ Prievidza

3.12.2009

Zoznam dopravne dôležitých úsekov ciest VOJ Prievidza

3.12.2009

Neudržované úseky ciest VOJ Považská Bystrica

3.12.2009

Chemicky neudržované úseky ciest VOJ Považská Bystrica

3.12.2009

Neudržované úseky ciest VOJ Považská Bystrica

3.12.2009

Zoznam dopravne dôležitých úsekov ciest VOJ Považská Bystrica

3.12.2009

Neudržované úseky ciest VOJ Trenčín

3.12.2009

Chemicky neudržované úseky ciest VOJ Trenčín