Chemicky neudržované úseky ciest VOJ Prievidza

Číslo cesty Začiatok a koniec úseku (obec) Staničenie km Dĺžka (km) Dôvod dôležitosti
od do
I/50 Dolné Vestenice-Horné Vestenice 154,152 159,000 4,848 Ochranné pásmo vodných zdrojov
I/50 Nitrianske Sučany-križ.Majer 161,000 163,262 2,262 Ochranné pásmo vodných zdrojov
II/574 Diviacka Nová Ves - križ.Majer 48,000 51,505 3,505 Ochranné pásmo vodných zdrojov
III/050062 Opatovce - Kocúrany 0,000 5,231 5,231 Ochranné pásmo vodných zdrojov
III/050062 Prievidza-Nitrianske Rudno 1,100 16,252 15,152 Ochranné pásmo vodných zdrojov
III/050063 Dubnica-Kanianka 0,000 5,350 5,350 Ochranné pásmo vodných zdrojov
III/065033 Sklené - Ráztočno 6,600 12,911 6,311 Ochranné pásmo vodných zdrojov
I/64 Prievidza - prieťah 140,515 143,000 2,485 Vodný zdroj Kanianka
I/50 Handlová-hr.okr.Žiar n/Hronom 196,000 199,534 3,534 Vodný zdroj HGB-1
II/512 Horná Ves-hr.okr. 4,000 9,581 5,581 Vodný zdroj HGB-1
I/64 Nitrianske Pravno-Kľačno 154,000 158,881 4,881 Ochranné pásmo vodných zdrojov
III/518019 Kľačno-Vricko 0,000 8,100 8,100 Ochranné pásmo vodných zdrojov
II/592 Nadlice - cez obec 10,767 11,767 1,000 Ochranné pásmo vodných zdrojov
II/511 Veľké Uherce-priehrada-kóta308 3,400 5,700 2,300 Ochranné pásmo vodných zdrojov
I/50 Hradište-hr.okr.Prievidza 153,211 154,158 0,947 Ochranné pásmo vodných zdrojov
III/064049 Bošany-Klátová Nová Ves 0,300 5,000 5,000 Ochranné pásmo vodných zdrojov
III/064097 Sádok-spojka 0,000 1,658 1,658 Ochranné pásmo vodných zdrojov
I/50 Brezolupy-Jerichov 146,933 148,500 1,567 Ochranné pásmo vodných zdrojov
III/516004 Krásna Ves-Čierna Lehota 4,175 15,172 10,997 Ochranné pásmo vodných zdrojov
III/050035 Podlužany-Krásna Ves 3,820 11,052 7,232 Ochranné pásmo vodných zdrojov
III/050041 Uhrovec-Jankov Vŕšok 6,600 9,000 2,400 úsek cesty zvaž. sa k vodn.zdroju
III/050255 Jankov Vŕšok-spojka 0,000 2,344 2,344 Ochranné pásmo vodných zdrojov
III/050044 Žitná-Radiša-Omastiná 0,600 4,129 4,129 Ochranné pásmo vodných zdrojov