Hlavná stránka / Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja

Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja

Hlavným predmetom činnosti SC TSK je:

  • správa a údržba ciest a delimitovaného majetku v Trenčianskom samosprávnom kraji v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený
  • udržiava majetok v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený a plní povinnosti stanovené predpismi o správe majetku
  • správa a údržba ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ich súčastí a príslušenstva
  • údržba ciest vo vlastníctve SR, nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy so SSC Bratislava.
  • investičná činnosť na cestách vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bola zriadená k 1.1.2004 ako rozpočtová organizácia, uznesením Zastupiteľstva TSK č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003
Od 1.1.2007 bola zmenená forma hospodárenia z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu.

SC TSK má tri vnútorné organizačné jednotky (v skratke "VOJ"). VOJ Trenčín so strediskami údržby - Trenčín, Nové Mesto n/V, Myjava, VOJ Považská Bystrica so strediskami - Považská Bystrica, Ilava a VOJ Prievidza so strediskami - Prievidza, Partizánske, Bánovce n/B, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno, Nováky a Jalovec.

SC TSK spravuje 349,398 km ciest II. triedy a 1 139,334 km ciest III. triedy. 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...