Hlavná stránka / Správa ciest Trenčianského samosprávneho kraja / Odpredaj, nájom majetku / Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 01/2022 v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín - zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk

Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 01/2022 v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín - zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk

Termín predkladania cenových ponúk: do 28.02.2022 do 12:00 hod.

 

Dňa 03.03.2022 o 08:30 hod. vykonala menovaná trojčlenná komisia, zložená zo  zamestnancov SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, otváranie obálok.

V lehote na predkladanie cenových ponúk bolo doručených desať obálok s označením „Zámer priameho predaja č. 01/2022 – Neotvárať“. 

 

Kritérium hodnotenia predložených cenových ponúk: najvyššia ponúknutá cena za predmet predaja majetku.

 

Predložené ponuky na jednotlivé predmety priameho predaja:

 

 1. 1.      Názov majetku: Žeriav
 • 3 003,00  Eur
 • 2 180,00 Eur
 • 2 135,00 Eur
 • 2 110,00 Eur
 • 1 720,00 Eur

 

 1. 2.      Názov majetku: Autogréder
 • 3 003,00 Eur
 • 1 920,00 Eur
 • 1 435,00 Eur
 • 1 420,00 Eur

 

 

Všetky predložené cenové ponuky obsahovali všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 01/2022 v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Na základe vyššie uvedeného komisia navrhuje uzatvoriť kúpnu zmluvu na predmetné vozidlá s uchádzačom:

Názov majetku: Žeriav

 • 3 003,00  Eur

 

Názov majetku: Autogréder

 • 3 003,00 Eur

 

 

 


Súbor na stiahnutie

01-2022 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf   (PDF, 358.56 KB)


 

Zimná údržba ciest TSK

logo zimna udrzba

Nahláste problém

Nahláste problém

Máte informácie o zlom stave vozovky alebo iný problém na cestách v regióne TSK?

Napíšte nám...