Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK, č. 4/2016

Správca: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Predmet nájmu: Časť administratívnej budovy na parcele č. 76/7 o veľkosti plochy 50 m2, skladové priestory na parcele č. 76/8 o veľkosti plochy 100 m2 a parkovacie odstavné plochy na parcele č. 76/1 o veľkosti plochy 100 m2, zapísané na LV č. 281, katastrálne územie Malé Chlievany, obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou.

Spôsob nájmu: priamy nájom

Podmienky nájmu:- časť administratívnej budovy 5,oo EUR/m2, mesačne.
- sklad 1,60 EUR/m2, mesačne.
- odstavné plochy 1,20 EUR/m2, mesačne

Doba nájmu: na 1 rok od účinnosti nájomnej zmluvy

Predkladanie ponúk: Písomné ponuky o prenájom uvedených častí pozemkov a prevádzkovej budovy, s identifikačnými údajmi záujemcu, ceny nájmu v EUR/m²/mesiac je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 4/2016 - Neotvárať" v termíne do 27.10.2016 na adresu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kontakt: Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0902 978 206,
Kontaktná osoba: Ing. Adrián Mikuš, e-mail: adrian.mikus@sctsk.sk