Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK, č. 1/2017

Správca: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Predmet nájmu: Časť parkoviska za obcou Uhrovec cesta III/1770 na pozemku registra "C" parcelné číslo 1715/1 zapísaný na LV 543, k. ú. Uhrovec, obec Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou o rozmere 70m x 20m čo predstavuje 1400 m2 z danej parcely.

Spôsob nájmu: priamy nájom.

Podmienky nájmu: - min. 0,15 EUR/1 m2 /mesiac
- bez stavebného zámeru na predmetnom pozemku
- akceptovanie schválených verejných podujatí v predmetnej lokalite.

Doba nájmu: na 1 rok od účinnosti nájomnej zmluvy.

Výpovedná lehota: 2 mesiace

Predkladanie ponúk: Písomné ponuky o prenájom časti parkoviska na pozemku registra "C" p.č. 1715/1 o výmere 1 400m2 k.ú. Uhrovec s identifikačnými údajmi záujemcu, ceny nájmu v EUR/m2/mesiac je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom "Priamy nájom č. 01/2017 - Neotvárať" v termíne do 10.02.2017 na adresu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kontakt: Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0903 764 207
Kontaktná osoba: Ing. Peter Chlebana, e-mail: peter.chlebana@sctsk.sk