TSK vyhlasuje výberové konanie a obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Správy ciest TSK - UKONČENÉ

Trenčiansky samosprávny kraj

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení,

vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie miesta

 

Riaditeľ (riaditeľka) Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,

so sídlom Brnianska č. 3, 911 05 Trenčín.

Pracovné miesto sa obsadzuje na výkon práce riaditeľa – štatutára organizácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (v ďalšom „SC TSK“) – riadenie a zodpovednosť za ekonomiku, organizačnú a materiálno-technickú stránku organizácie s možnosťou viaczdrojového financovania SC TSK, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania, prednosť majú záujemcovia s absolvovanou VŠ II. stupňa so zameraním na dopravu,
 • minimálne 10 rokov praxe v riadiacej funkcii, alebo 5 rokov odbornej praxe v oblasti dopravy, správy ciest, správy majetku a pod.,
 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie.
 • nutná znalosť legislatívy najmä zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a platných právnych predpisov v oblasti dopravy, správy a údržby komunikácií,
 • znalosť ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými prostriedkami (word, excel, MS Office)
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti,
 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 • byť bezúhonný,
 • spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu, dôkladne ovládať príslušnú legislatívu a platné právne predpisy v oblasti dopravy a správy majetku,
 • byť odborne spôsobilý, mať organizačné schopnosti, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, byť cieľavedomý, mať analytické myslenie, vedieť  riešiť odborné problémy, mať prirodzenú autoritu, vedieť koncepčne tvoriť a pracovať pod tlakom, byť komunikatívny,
 • mať prax min 10 rokov v riadiacej funkcii v štátnej alebo verejnej správe, alebo 5 rokov odbornej praxe v oblasti dopravy, správy ciest, správy majetku a pod.,
 • mať vodičské oprávnenie min. sk. „B“

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti,
 • doklad preukazujúci prax, resp. potvrdenie zamestnávateľa o praxi v riadiacich funkciách v štátnej alebo verejnej správe v dĺžke najmenej 10 rokov, alebo 5 rokov odbornej praxe v oblasti dopravy, správy ciest, správy majetku a pod.,
 • predložiť projekt so zameraním na „Rozvoj Správy ciest TSK so sídlom v Trenčíne s prihliadnutím na zabezpečovanie fungovania organizácie a zabezpečovanie správy a údržby komunikácií v Trenčianskom samosprávnom kraji, s dôrazom na hospodárne, efektívne, účinné a účelné vynakladanie verejných zdrojov“  v rozsahu max 10 strán.
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

* Nepredloženie niektorého z dokladov a príloh alebo neskoré doručenie prihlášky na VK môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z VK.

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat pri plnom pracovnom úväzku  je min. 2 500,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK RIADITEĽ SC TSK“.

      

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 15.06.2022. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je júl, august 2022.

 

V Trenčíne dňa 27.04.2022

Ing. Jaroslav Baška

predseda