Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe obchodnej verejnej súťaže č. 5/2018

  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom nabíjacieho stojana:

Elektrostanica na elektromobily pevne zabudovaná, výkon 50kW, tech. špecifikácia príloha č. 1.

     Umiestnenie: - Stará Turá  - 1 ks, inv. č. 022-3/20,

                           - Prievidza - 1 ks, inv. č. 63815,

                           - Považská Bystrica pri nákupnom center M-park - 1 ks, inv. č. 3366-4,

     2. Plné znenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájom nabíjacej infraštruktúry a   Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nabíjacej infraštruktúry č. 5/2018 sú zverejnené:

-    na internetovej stránke vyhlasovateľa

-    formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa: kontaktná osoba Ing. Peter Chlebana

    3. Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže je od 20.12.2018 do 07.01.2019 do 12.00 hod. na adresu vyhlasovateľa.