Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK formou priameho nájmu č. 2/2022

Správca: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Predmet nájmu: Časť pozemku registra „C“ p.č. 76/1 o výmere  73 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 281, katastrálne územie Malé Chlievany, obec Bánovce nad Bebravou – Mestská časť Malé Chlievany, okres Bánovce nad Bebravou.

Spôsob nájmu: priamy nájom

Podmienky nájmu: min. cena nájmu:  0,48 EUR s DPH mesačne za 1 m2 pozemku

Doba nájmu: 12 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy

Predkladanie ponúk :  Písomné ponuky o prenájom časti pozemku registra „C“ p.č. 76/1 o výmere 73 m2 k.ú. Malé Chlievany s identifikačnými údajmi záujemcu, ceny v EUR s DPH/m2/mesiac je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 2/2022 – Neotvárať“ v termíne do 14.12.2022 na adresu:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Ponuka uchádzača musí byť vyhotovená v písomnej forme, vložená v zalepenej obálke označenej „Priamy nájom č. 2/2022 – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ zámeru priameho prenájmu, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho  zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Písomná ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje uchádzača (pri FO nepodnikateľovi: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri FO podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, pri PO: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, označenie kontaktnej osoby uchádzača (telefonický kontakt a e-mailová adresa), písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami priameho nájmu, predmet nájmu, účel využitia predmetu nájmu, dobu nájmu, ponúkanú cenu. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.

Vyhlasovať je oprávnený meniť podmienky priameho nájmu, odmietnuť všetky predložené ponuky ako aj právo zrušiť vyhlásenie zámeru.

Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Ing. Ivan Senko, ivan.senko@sctsk.sk, zamestnanec Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, č. tel.: 0903 764 207. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu prebytočného majetku.

Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.