Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK formou priameho nájmu č.1/2022

Termín predkladania ponúk: do 8.8.2022

 

 

Podmienky nájmu: minimálna cena nájmu: 0,40 EUR mesačne za 1 m2 pozemku

 

 

Doba nájmu: 12 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy

 

 

Dňa 10.8.2022 o 9:00 hod. vykonala menovaná štvorčlenná komisia zložená zo zamestnancov SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín otváranie obálok. V lehote predkladania ponúk bola doručená jedna obálka s označením „Priamy nájom č. 1/2022 – NEOTVÁRAŤ“

 

 

Predložená ponuka:

  1. ponuka za 0,40 EUR mesačne za 1m2 pozemku

 

 

 

Na základe vyššie uvedeného komisia navrhuje uzatvoriť zmluvu o nájme s uchádzačom:

 

  1. ponuka za 0,40 EUR mesačne za 1m2 pozemku