Zámer priameho nájmu č. 02/2023 + Zápisnica

Správca: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Predmetom nájmu sú:

  • kancelársky priestor o výmere 12,60 m2 (jedna kancelária z bodu a),
  • parkovacie miesto o výmere 15,00 m2 (časť pozemku z bodu b),
  • odkladacia plocha o výmere 88,00 m2 (časť pozemku z bodu b).

Identifikácia miesta prenajatých plôch:

Prenajímateľ je správcom nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Prievidza, obci Prievidza, katastrálnom území Prievidza, zapísanej na liste vlastníctva číslo 9726, vedenom pre dané katastrálne územie Okresným úradom Prievidza, Katastrálnym odborom, a to:

  1. stavba – Budova, druh stavby: Administratívna budova Prievidza, so súpisným číslom I/77/4, postavená na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné číslo 1307/6, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 228 m2 (ďalej aj len ako „Stavba“).
  2. pozemok - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape ako parcelné číslo 1307/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 8361 m.

Spôsob nájmu: priamy nájom

Podmienky nájmu:

  • cena nájmu: 5,0 EUR bez DPH mesačne za 1 m2 kancelárskeho priestoru
  • 0,50 EUR bez DPH mesačne za 1 m2 parkovacieho miesta a odkladacej plochy
  • Cena je vrátane energií.

Doba nájmu: 12 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy

 

Predkladanie ponúk:  Písomné ponuky o prenájme kancelárskych priestorov a časti pozemku s identifikačnými údajmi záujemcu, ceny v EUR bez DPH/m2/mesiac je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 02/2023 – Neotvárať“ v termíne do 17.05.2023 na adresu

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

 

Ponuka uchádzača musí byť vyhotovená v písomnej forme, vložená v zalepenej obálke označenej „Priamy nájom č. 02/2023 – NEOTVÁRAŤ“.

 

Vyhlasovateľ zámeru priameho prenájmu, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho  zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Písomná ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje uchádzača (pri FO nepodnikateľovi: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri FO podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, pri PO: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, označenie kontaktnej osoby uchádzača (telefonický kontakt a e-mailová adresa), písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami priameho nájmu, predmet nájmu, účel využitia predmetu nájmu, dobu nájmu, ponúkanú cenu. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.

Vyhlasovať je oprávnený meniť podmienky priameho nájmu, odmietnuť všetky predložené ponuky ako aj právo zrušiť vyhlásenie zámeru.

Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Ing. Ivan Senko, ivan.senko@sctsk.sk, zamestnanec Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,
č. tel.: 0903 764 207.

Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu prebytočného majetku. 

Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.