Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín č. 1/2020

Správca: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Predmet nájmu: Časť pozemku registra „C“ p.č. 76/1 o výmere 73 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný v LV č. 281, katastrálne územie Malé Chlievany, obec Bánovce nad Bebravou - Mestská časť Malé Chlievany, okres Bánovce nad Bebravou.

Spôsob nájmu: priamy nájom

Podmienky nájmu: min. 0,40 EUR mesačne za 1 m2 pozemku

Doba nájmu: 24 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy 

Predkladanie ponúk: Písomné ponuky o prenájom čsti pozemku registra „C“ p.č. 76/1 o výmere 73 m2 k.ú. Malé Chlievany s identifikačnými údajmi záujemcu, ceny v EUR/m2/mesiac je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 1/2020 – Neotvárať“ v termíne do 21.09.2020 na adresu:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kontakt: Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 0903 764 207, kontaktná osoby: Ing. Ivan Senko, ivan.senko@sctsk.sk.