Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK č. 2/2018

Správca: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

 

Predmet nájmu: Časť pozemku registra  „C“ p. č.  644/16 o výmere  50 m2, druh  pozemku zastavané plochy a  nádvoria, zapísaný na LV č. 947, katastrálne územie Považské Podhradie, obec Považské Podhradie, okres Považská Bystrica.  

 

Spôsob nájmu: priamy nájom

 

Podmienky nájmu: min. 1,80 EUR mesačne za 1 m2 pozemku

 

Doba nájmu: na 1 rok od účinnosti nájomnej zmluvy

 

Predkladanie ponúk: Písomné ponuky o prenájom časti pozemku registra „C“ p.č.  644/16 o výmere 50 m2 k.ú. Považské Podhradie s identifikačnými údajmi záujemcu, ceny  v  EUR/m2/mesiac   je potrebné doručiť v  zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 2/2018  – Neotvárať“  v termíne  do 13.04.2018 na adresu:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja                                                        

Brnianska 3

911 05 Trenčín

 

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení  § 663 a  násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Kontakt:  Bližšie informácie získate na telefónnom čísle  0903 764 207,   kontaktná osoba: Ing. Peter Chlebana,  e-mail: peter.chlebana@sctsk.sk