Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK, č. 3/2016

Správca: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Predmet nájmu: Pozemok registra „C" p. č. 110/1 o výmere 393 m² a p.č. 111 o výmere 151 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č.1518, katastrálne územie Liešťany, obec Liešťany, okres Prievidza.

Spôsob nájmu: priamy nájom

Podmienky nájmu: min. 1,00 EUR ročne za 1 m² pozemku

Doba nájmu: na 10 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy

Predkladanie ponúk: Písomné ponuky o prenájom časti pozemku registra „C" p. č. 110/1 o výmere 393 m² a p.č.111 o výmere151 m2, k.ú. Liešťany, s identifikačnými údajmi záujemcu, ceny nájmu v EUR/m²/rok je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 3/2016 - Neotvárať" v termíne do 8.9.2016 na adresu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kontakt: Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0902 978 206,
Kontaktná osoba: Ing. Adrián Mikuš, e-mail: adrian.mikus@sctsk.sk