Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK, č. 3/2017

Správca: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Predmet nájmu: Časť pozemku pre osadenie reklamnej tabule na parcelu KN E, parcelné číslo 90050/16, zapísanej na LV 4133, plocha 1,2m2, k. ú. Pruské, okres Ilava, pri ceste II/574 pravostranne v km 1,780.

Spôsob nájmu: priamy nájom.

Podmienky nájmu: - min. 2,10 EUR/mesačne za 1 m2 pozemku,
- tabuľu bude nájomca využívať výlučne k propagačným účelom,
- tabuľu bude nájomca udržiavať v čitateľnom stave,
- v bezprostrednom okolí osadenia tabule bude nájomca udržiavať
čistotu.

Doba nájmu: na 5 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy.

Predkladanie ponúk: Písomné ponuky o prenájom časti pozemku pre osadenie reklamnej tabule na parcelu KN E, p. č. 90050/16 o výmere 1,2m2 k.ú. Pruské, pri ceste II/574 pravostranne v km 1,780 s identifikačnými údajmi záujemcu, ceny nájmu v EUR/m2/mesiac je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom "Priamy nájom č. 3/2017 - Neotvárať" v termíne do 15.4.2017 na adresu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kontakt: Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0903 764 207
Kontaktná osoba: Ing. Peter Chlebana, e-mail: peter.chlebana@sctsk.sk