Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK č. 3/2021

Správca: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Predmet nájmu: Časť pozemku registra „C“ p.č. 76/1 o výmere  73 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 281, katastrálne územie Malé Chlievany, obec Bánovce nad Bebravou – Mestská časť Malé Chlievany, okres Bánovce nad Bebravou.

Spôsob nájmu: priamy nájom

Podmienky nájmu: min. 0,40 EUR mesačne za 1 m2 pozemku

Doba nájmu: 24 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy

Predkladanie ponúk :  Písomné ponuky o prenájom časti pozemku registra „C“ p.č. 76/1 o výmere 73 m2 k.ú. Malé Chlievany s identifikačnými údajmi záujemcu, ceny v EUR/m2/mesiac je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 3/2021 – Neotvárať“ v termíne do 14.12.2021 na adresu:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

 

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho  zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Kontakt:  Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle  0903 764 207, kontaktná osoba:  Ing. Ivan Senko, ivan.senko@sctsk.sk,