Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK, č. 1/2016

Správca: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Predmet nájmu: Pozemok registra „C" p. č. 556/19 o výmere 6 188 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č.947, katastrálne územie Považské Podhradie, obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica.

Spôsob nájmu: priamy nájom

Podmienky nájmu: min. 1,10 EUR ročne za 1 m2 pozemku

Doba nájmu: na 4 roky od účinnosti nájomnej zmluvy

Predkladanie ponúk: Písomné ponuky o prenájom časti pozemku registra „C" p.č. 556/19 o výmere 6 188 m2 k.ú. Považské Podhradie s identifikačnými údajmi záujemcu, ceny nájmu v EUR/m2/rok je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy nájom č. 1/2016 – Neotvárať" v termíne do 22.04.2016 na adresu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3 , 911 05 Trenčín

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kontakt: Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0902 978 424
Kontaktná osoba: Ing. Boris Valašek, e-mail: boris.valasek@sctsk.sk