Zámer priameho predaja č. 02/2023 + Zápisnica

1. Názov majetku: Škoda Felícia

VIN: TMBEFF613Y0283611

Rok výroby: 1999

Administratívny stav: bez TK a EK,  bez EČ 

Počet najazdených km: 292 624

Zdvihový objem valcov motora: 1289cm3

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 352,00 EUR s DPH

Kontakt: Bližšie informácie vrátane možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 808 531 p. Svítková, cestmajsterstvo SC TSK Považská Bystrica

Podmienky predaja: na základe Súhlasu TSK k vyradeniu majetku zo dňa 29.11.2022 je ponúkaný prebytočný majetok na odpredaj. Cena majetku sa skladá z hodnoty majetku v zmysle vypracovaného znaleckého posudku, nákladov na vypracovanie znaleckého posudku 
a administratívnych poplatkov Správy ciest TSK. Predmet predaja bude predaný navrhovateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za predmet predaja majetku.

Rozsah ponuky:

a) presné vymedzenie predmetu predaja,

b) navrhovaná výška kúpnej ceny,

c) identifikačné údaje navrhovateľa:

- u právnických osôb: názov, sídlo. IČO, štatutárny orgán,

- u fyzických osôb: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.

Predkladanie cenových ponúk:

Písomné podávanie návrhov v súlade s podmienkami rozsahu ponuky na kúpu predmetov predaja je potrebné doručiť poštou, prípadne osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Zámer priameho predaja č. 02/2023 – Neotvárať“ v lehote do 26.04.2023 do 14:00 hod. na adresu:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

Ostatné podmienky: Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.