Zámer priameho predaja č. 1/2023 + zápisnica

1. Názov majetku: Nakladač UNC 151

VIN: 13979

Rok výroby: 1972

Administratívny stav: vyradené z evidencie, bez TK a EK, EČ nemá

Počet mth: 602

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 970,00 EUR s DPH

 

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 808 531 p. Svítková, cestmajsterstvo SC TSK Považská Bystrica

 

2. Názov majetku: Valec vibračný VV 111

VIN: 356

Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1990                    

Administratívny stav: bez EČ

Počet mth: 1 114,50

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 1 408,00 EUR s DPH

 

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 808 531 p. Svítková, cestmajsterstvo SC TSK Považská Bystrica

 

 3. Názov majetku: Autogréder SHM 4 – 120 A

VIN (podvozku): 121 171

Rok výroby: 1989                    

Administratívny stav: na "zetkovom" EČ (PBZ071)

Počet mth: 3 823

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 1117,00 EUR s DPH

 

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 517 611, p. Ferech, cestmajsterstvo SC TSK Ilava

 

 4. Názov majetku: Škoda Felícia

VIN: TMBEFF613Y0283611

Rok výroby: 1999                  

Administratívny stav: bez TK a EK,  bez EČ

Počet najazdených km: 292 624

Zdvihový objem valcov motora: 1289cm3

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 508,00 EUR s DPH

 

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 808 531 p. Svítková, cestmajsterstvo SC TSK Považská Bystrica

 

5. Názov majetku: Praga V3S (Skriňa)

VIN: 4082120

Rok výroby: 1974                  

Administratívny stav: bez EČ, bez TK a EK

Počet najazdených km: 100 296

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena:  767,00 EUR s DPH

 

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle: +421 903 808 531 p. Svítková, cestmajsterstvo SC TSK Považská Bystrica

 

 

Podmienky predaja: na základe Súhlasu TSK k vyradeniu majetku zo dňa 29.11.2022 je ponúkaný prebytočný majetok na odpredaj. Cena majetku sa skladá z hodnoty majetku v zmysle vypracovaného znaleckého posudku, nákladov na vypracovanie znaleckého posudku  a administratívnych poplatkov Správy ciest TSK. Predmet predaja bude predaný navrhovateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za predmet predaja majetku.

 

Rozsah ponuky:

a) presné vymedzenie predmetu predaja,

b) navrhovaná výška kúpnej ceny,

c) identifikačné údaje navrhovateľa:

  • u právnických osôb: názov, sídlo. IČO, štatutárny orgán,
  • u fyzických osôb: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.

 

Predkladanie cenových ponúk:

Písomné podávanie návrhov v súlade s podmienkami rozsahu ponuky na kúpu predmetov predaja je potrebné doručiť poštou, prípadne osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Zámer priameho predaja č. 01/2023 – Neotvárať“ v lehote do 15.02.2023 do 14:00 hod. na adresu:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

 

Ostatné podmienky: Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.