Zámer priameho predaja majetku č. 6/2018 Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Špecifikácia predmetov predaja majetku:

1.      Nákladný automobil Avia A-20 Furgoň,

rok  výroby 1981,

ŠPZ PB-279AC,

najazdených 204 793 km,

dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované,

stav km zodpovedá veku a stavu vozidla.

 2.      Nákladný automobil vykl. Avia,

rok  výroby 1975,

ŠPZ PB-275AC, 

najazdených 131 475 km,

dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované,

stav km zodpovedá veku a stavu vozidla.

 3.      Nákladný automobil Avia A-30 K,

rok  výroby 1978

ŠPZ PB-041AD, 

najazdených 154 721 km,

dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované,

stav km zodpovedá veku a stavu vozidla.

 4.      Nákladný automobil sypač Liaz,

rok  výroby 1990,

ŠPZ PB-140AJ, 

najazdených 143 577 km

dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované,

stav km zodpovedá veku a stavu vozidla.

 

 

Podmienky predaja: predaj navrhovateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za predmety predaja majetku.

 

Rozsah ponuky:

a) presné vymedzenie predmetu predaja,

b) navrhovaná výška kúpnej ceny,

c)  identifikačné údaje navrhovateľa:

- u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán,

- u fyzických osôb: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.

 

Predkladanie cenových ponúk: Písomné cenové ponuky na kúpu predmetov predaja je potrebné doručiť písomne, prípadne osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Zámer priameho predaja č. 6/2018 – Neotvárať“ v termíne do 21.01.2019 do 14,00 hod. na adresu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

 

Ostatné podmienky: Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

 

Kontakt: Bližšie informácie vrátane možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle 0903 808 531, kontaktná osoba: Mária Svitková, e-mail: maria.svitkova@sctsk.sk.

 

 

V Trenčíne, 21.12.2018

 

 

 

 

Ing. Radovan Karkuš

poverený riadením SC TSK

 

 

 

Fotodokumentácia v prílohách.