Zámer priameho predaja majetku č. 7/2018 Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

 

Špecifikácia predmetov predaja majetku:

1. Nákladné vozidlo Avia A -30,

rok výroby 1978,

bez ŠPZ,

najazdených 33 792 km,

užitočná hmotnosť vozidla do 3 t,

súčasný stav - korózia, chýbajúce diely, nepojazdná,

stav km zodpovedá veku a stavu vozidla.

2. Kropiaci automobil  ŠKODA 706 s nástavbou cisterny,

rok výroby 1981,

bez ŠPZ,

najazdených 32 157 km,

špeciálne vozidlo,

súčasný stav - opotrebovaná, korózia, nepojazdná,

stav km zodpovedá veku a stavu vozidla. 

3. Skriňové vozidlo PV3S,

rok výroby 1969, 

ŠPZ TN939BK,

najazdených 15 055 km,

súčasný stav – pojazdný,

technický stav zodpovedá dobe používania,

TK a EK do 2/2019.

4. Dodávkový skriňový automobil Š 1203,

rok výroby 1976,

bez ŠPZ,

najazdených 51 978 km,

pojazdný,

technický stav zodpovedá dobe používania.

5. Nákladné vozidlo Avia A-30,

rok výroby 1976,

najazdených 79 214 km,

bez ŠPZ, 

užitočná hmotnosť vozidla do 3 t,

súčasný stav - korózia, chýbajúce diely, nepojazdná,

stav km zodpovedá veku a stavu vozidla.

6. Domiešavač – nadstavba  na Š 706,

rok výroby 1990,

chýbajúce diely, nefunkčná.

7. Nákladný automobil Š 706 MTSP (cestmajsterstvo Myjava),

rok výroby 1982, bez ŠPZ,

najazdených 14 962 km,

chýbajúce diely nefunkčný, skorodovaný,

stav km zodpovedá veku a stavu vozidla.

8. Nákladný automobil Š 706 MTSP (cestmajsterstvo Trenčín),

rok výroby 1987,

najazdených 81 120 km,

bez ŠPZ,

chýbajúce diely, nefunkčný, skorodovaný,

stav km zodpovedá veku a stavu vozidla.

9. Pojazdný diesel agregát 73 KVA,

rok výroby 1978,

chýbajúce diely, nefunkčný.

10. Zrezávač ľadu,

rok výroby 1993,

chýbajúce diely,

nefunkčný.

11. Príves – maringotka,

rok výroby 1969,

chýbajúce diely,

rám skorodovaný, nefunkčný brzdný systém.

12. Rýpadlo K-408 Warinski (cestmajsterstvo Myjava),

rok  výroby 1976,

bez ŠPZ,

na pásovom podvozku,

chýbajúce diely, nepojazdný, najazdených 2742 Mth .

13. Prídavné zariadenie-rozmetadlo nesené (cestmajsterstvo Myjava),

typ Finotto S 1200 za traktor, 

rok výroby 2006,   

súčasný stav - opotrebované,  nefunkčné.

 

14. Prídavné zariadenie – rozmetadlo soli RCW -3A (cestmajsterstvo Nové Mesto),

dvojkolesový príves ťahaný za traktorom výroby 2005, 

bez ŠPZ, súčasný stav – skorodovaný, nefunkčný,

15. Prídavné zariadenie – zametač čelne nesený valcový

prenosný k UV 80,

rok výroby 2001, nefunkčný,

 

 

 

Podmienky predaja: predaj navrhovateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za predmety predaja majetku.

 

Rozsah ponuky:

a) presné vymedzenie predmetu predaja,

b) navrhovaná výška kúpnej ceny,

c)  identifikačné údaje navrhovateľa:

- u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán,

- u fyzických osôb: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.

 

Predkladanie cenových ponúk: Písomné cenové ponuky na kúpu predmetov predaja je potrebné doručiť písomne, prípadne osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Zámer priameho predaja č. 7/2018 – Neotvárať“ v termíne do 21.01.2019 do 14,00 na adresu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

 

Ostatné podmienky: Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

Kontakt: Bližšie informácie vrátane možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle 0902 978 417, kontaktná osoba: Drahoslav Fabian, e-mail: drahoslav.fabian@sctsk.sk.

 

 

V Trenčíne, 21.12.2018

 

 

 

 

Ing. Radovan Karkuš

poverený riadením SC TSK

 

 

 

Fotodokumentácia v prílohách.