Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 01/2021 v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín - zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk

Termín predkladania cenových ponúk: do 19.02.2021 do 12:00 hod.

 

Dňa 23.02.2021 o 10:00 hod. vykonala menovaná trojčlenná komisia, zložená zo  zamestnancov SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, otváranie obálok.

V lehote na predkladanie cenových ponúk bolo doručených desať obálok s označením „Zámer priameho predaja č. 01/2021 – Neotvárať“. 

 

Kritérium hodnotenia predložených cenových ponúk: najvyššia ponúknutá cena za predmet predaja majetku.

 

Predložené ponuky na jednotlivé predmety priameho predaja:

 

 1. 1.      Vozidlo: LIAZ turbo 111.811 sypač
 • nebola predložená žiadna cenová ponuka

 

 1. 2.      Vozidlo: Kropiaci automobil
 • 600,00 Eur

 

 1. 3.      Vozidlo: Praga V3S skriňová
 • 500,00 Eur -
 • 566,90 Eur –
 • 1 510,00 Eur –

 

 1. 4.      Vozidlo: Škoda 1203 dodávka
 • 400,00 Eur –
 • 410,00 Eur -

 

 1. 5.      Vozidlo: Škoda 706 MTSP
 • 1 310,00 Eur –

 

 1. 6.      Traktorová kosa STP C 132
 • 420,00 Eur –
 • 680,00 Eur –
 • 1 320,00 Eur –
 • 1 350,00 Eur –
 • 1 466,90 Eur –

 

Všetky predložené cenové ponuky obsahovali všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 01/2021 v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Na základe vyššie uvedeného komisia navrhuje uzatvoriť kúpnu zmluvu na predmetné vozidlá s uchádzačom:

Vozidlo: Kropiaci automobil

 • 600,00 Eur

 

Vozidlo: Praga V3S skriňová

 • 1 510,00 Eur –

 

Vozidlo: Škoda 1203 dodávka

 • 410,00 Eur -

 

Vozidlo: Škoda 706 MTSP

 • 1 310,00 Eur -

 

Traktorová kosa STP C 132

 • 1 466,90 Eur –