Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 01/2021 v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

  1. 1.     Vozidlo: LIAZ turbo 111.811 sypač

 

VIN:TNG111L2FJ0064

 

Dátum prvej evidencie: 13.03.1991

 

Administratívny stav: trvalo vyradené z evidencie bez TK a EK

 

Počet najazdených km: 35877, 2069,56 mth

 

Technický stav: zodpovedajúci veku vozidla, značne skorodované vozidlo aj nadstavba

 

Minimálna predajná cena: 661,00 EUR s DPH

 

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

0903 641 740 – Ing. Róbert Kluvanec (Prievidza)

 

2.     Vozidlo: Kropiaci automobil

 

Dátum prvej evidencie:1981                         

 

Administratívny stav: trvalo vyradené z evidencie bez TK a EK

 

Počet najazdených km: 32  157,       

 

Technický stav: zodpovedajúci veku vozidla, zastaralé, značne skorodované

 

Minimálna predajná cena: 581,00 EUR s DPH

 

 3.     Vozidlo : Praga V3S skriňová

 

Dátum prvej evidencie:   1969

 

Administratívny stav: trvalo vyradené z evidencie bez TK a EK

 

Počet najazdených km: 15 055,

 

Technický stav: zodpovedajúci veku vozidla, zastaralé, značne skorodované

 

Minimálna predajná cena: 479,00 EUR s DPH

 

 4.     Vozidlo: Škoda 1203 dodávka

 

Dátum prvej evidencie: 1976

 

Administratívny stav: trvalo vyradené z evidencie bez TK a EK

 

Počet najazdených km: 51 978,

 

Technický stav: zodpovedajúci veku vozidla, zastaralé, značne skorodované

 

Minimálna predajná cena: 400,00 EUR s DPH

 

 5.     Vozidlo: Škoda 706 MTSP

 

Dátum prvej evidencie: 1979

 

Administratívny stav: trvalo vyradené z evidencie bez TK a EK

 

Počet najazdených km: cez 200 000

 

Technický stav: zodpovedajúci veku vozidla, zastaralé, značne skorodované

 

Minimálna predajná cena: 583,00 EUR s DPH

 

 

6. Vozidlo: Traktorová kosa STP C 132

 

Dátum prvej evidencie: 1980

 

Administratívny stav: trvalo vyradené z evidencie bez TK a EK

 

Počet odpracovaných mth: cez 6000 mth

 

Technický stav: zodpovedajúce veku vozidla, zastaralé, značne skorodované

 

Minimálna predajná cena: 1319,00 EUR s DPH

 

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

0902 978 417 – Drahoslav Fabian (Trenčín)

 

Podmienky predaja: na základe Súhlasu TSK k vyradeniu majetku zo dňa 13.10.2020 je ponúkaný prebytočný majetok na odpredaj. Cena majetku sa skladá z hodnoty majetku v zmysle vypracovaného znaleckého posudku, nákladov na vypracovanie znaleckého posudku  a administratívnych poplatkov Správy ciest TSK. Predmet predaja bude predaný navrhovateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za predmet predaja majetku.

 

Rozsah ponuky:

a) presné vymedzenie predmetu predaja,

b) navrhovaná výška kúpnej ceny,

c) identifikačné údaje navrhovateľa:

- u právnických osôb: názov, sídlo. IČO, štatutárny orgán,

- u fyzických osôb: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.

 

Predkladanie cenových ponúk: Písomné cenové ponuky na kúpu predmetov predaja je potrebné doručiť poštou, prípadne osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Zámer priameho predaja č. 01/2021 – Neotvárať“ v termíne do 19.02.2021 do 12:00 hod. na adresu:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

 

Ostatné podmienky: Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.