Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 01/2022 v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

  1. 1.      1 Názov majetku: Žeriav

 

VIN: 11396-46

 Dátum prvej evidencie: 1991

 Administratívny stav: vyradené z evidencie, bez TK a EK

 Počet najazdených km: 29 323, 4 159 mth

 Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

 Minimálna predajná cena: 1 695,00 EUR s DPH

  1. 1.      Názov majetku: Autogréder

 

VIN: 7103

 Dátum prvej evidencie: 1984                    

 Administratívny stav: bez "zetkového" EČ

 Počet mth: 3 365

 Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

 Minimálna predajná cena: 1 380,00 EUR s DPH

 Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle: 0903 808 531 – p. Mária Svítková (Považská Bystrica)

 

Podmienky predaja: na základe Súhlasu TSK k vyradeniu majetku zo dňa 20.12.2021 je ponúkaný prebytočný majetok na odpredaj. Cena majetku sa skladá z hodnoty majetku v zmysle vypracovaného znaleckého posudku, nákladov na vypracovanie znaleckého posudku  a administratívnych poplatkov Správy ciest TSK. Predmet predaja bude predaný navrhovateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za predmet predaja majetku.

 

Rozsah ponuky:

a) presné vymedzenie predmetu predaja,

b) navrhovaná výška kúpnej ceny,

c) identifikačné údaje navrhovateľa:

- u právnických osôb: názov, sídlo. IČO, štatutárny orgán,

- u fyzických osôb: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.

Predkladanie cenových ponúk: Písomné cenové ponuky na kúpu predmetov predaja je potrebné doručiť poštou, prípadne osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Zámer priameho predaja č. 01/2022 – Neotvárať“ v termíne do 28.02.2022 do 12:00 hod. na adresu:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

 

Ostatné podmienky: Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.