Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 02/2022 v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín - zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk

Termín predkladania cenových ponúk: do 28.03.2022 do 12:00 hod.

 

Dňa 01.04.2022 o 07:30 hod. vykonala menovaná päťčlenná  komisia, zložená zo  zamestnancov SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, otváranie obálok.

V lehote na predkladanie cenových ponúk bolo doručených desať obálok s označením „Zámer priameho predaja č. 02/2022 – Neotvárať“. 

 

Kritérium hodnotenia predložených cenových ponúk: najvyššia ponúknutá cena za predmet predaja majetku.

 

Predložené ponuky na jednotlivé predmety priameho predaja:

 

 1. 1.      Názov majetku: Traktor ZETOR Z-8011
 • 1 500,00 Eur -
 • 1 530,00 Eur –
 • 1 572,30 Eur –
 • 1 700,00 Eur –
 • 1 833,00 Eur –
 • 1 860,00 Eur –
 • 2 060,00 Eur –
 • 2 520,00 Eur –
 • 3 235,00 Eur –
 • 4 250,00 Eur –
 • 5 100,00 Eur –

 

 1. 2.      Názov majetku: Traktor ZETOR 6945
 • 974,38 Eur –
 • 1 444,00 Eur -
 • 1 500,00 Eur –
 • 1 501,00 Eur –
 • 1 511,00 Eur -
 • 1 600,00 Eur –
 • 1 860,00 Eur –
 • 2 100,00 Eur –
 • 2 100,00 Eur –
 • 2 370,00 Eur –
 • 2 500,00 Eur –
 • 2 503,00 Eur –
 • 2 820,00 Eur –
 • 3 022,00 Eur –
 • 3 030,00 Eur –
 • 3 050,00 Eur –
 • 3 136,00 Eur -
 • 3 535,00 Eur –
 • 3 550,00 Eur –
 • 3 800,00 Eur - 
 • 3 859,00 Eur –
 • 4 010,00 Eur -
 • 4 200,00 Eur -
 • 4 500,00 Eur -
 • 4 600,00 Eur –
 • 5 011,00 Eur –
 • 6 100,00 Eur –

 

 

 1. 3.      Názov majetku: Čelný nakladač HON 053.1
 • 1 541,80 Eur –
 • 1 556,00 Eur -
 • 1 735,00 Eur –
 • 1 770,00 Eur –
 • 1 833,00 Eur –

 1. 4.      Názov majetku: Kolesový traktor URSUS C 385
 • 1 114,65 Eur –
 • 1 121,00 Eur –
 • 1 333,00 Eur –
 • 1 500,00 Eur –
 • 1 556,00 Eur -
 • 1 580,00 Eur –
 • 1 600,00 Eur –
 • 1 611,00 Eur –
 • 1 700,00 Eur –
 • 2 022,00 Eur –
 • 2 503,00 Eur –
 • 3 335,00 Eur –
 • 3 400,00 Eur –

 

 1. 5.      Názov majetku: Osobný automobil VW Golf
 • 421,20 Eur –

 1. 6.      Názov majetku: Osobný automobil Škoda Fabia
 • 284,00 Eur -
 • 284,15 Eur –

 1. 7.      Názov majetku: Čelný nakladač HON 053.1
 • 553,41 Eur –
 • 606,00 Eur -
 • 735,00 Eur –
 • 833,00 Eur –
 • 1 365,00 Eur –

 

 1. 8.      Názov majetku: Kolesový traktor ZETOR 8011
 • 1 601,00 Eur –
 • 1 602,00 Eur –
 • 1 633,00 Eur –
 • 1 638,68 Eur –
 • 1 700,00 Eur –
 • 1 860,00 Eur –
 • 2 021,00 Eur -
 • 2 022,00 Eur –
 • 2 125,00 Eur –
 • 3 235,00 Eur –

 1. 9.      Názov majetku: Traktor ZETOR 5748 – H
 • 1 111,00 Eur –
 • 1 193,12 Eur –
 • 1 200,00 Eur –
 • 1 567,00 Eur –
 • 1 820,00 Eur –
 • 1 911,00 Eur –
 • 2 000,00 Eur –
 • 2 000,00 Eur –
 • 2 022,00 Eur –
 • 2 050,00 Eur –
 • 2 100,00 Eur –
 • 2 200,00 Eur –
 • 2 270,00 Eur –
 • 2 500,00 Eur –
 • 2 503,00 Eur –
 • 2 525,00 Eur -
 • 2 635,00 Eur –
 • 3 000,00 Eur –
 • 3 010,00 Eur –
 • 3 300,00 Eur –
 • 3 420,00 Eur –

 

 1. 10.  Neuvedená cena –

Všetky predložené cenové ponuky obsahovali všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 02/2022 v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Na základe vyššie uvedeného komisia navrhuje uzatvoriť kúpnu zmluvu na predmetné vozidlá s uchádzačom:

 1. 1.      Názov majetku: Traktor ZETOR Z-8011
 • 5 100,00 Eur –

 

 1. 2.      Názov majetku: Traktor ZETOR 6945
 • 6 100,00 Eur –

 

 1. 3.      Názov majetku: Čelný nakladač HON 053.1
 • 1 833,00 Eur –

 

 1. 4.      Názov majetku: Kolesový traktor URSUS C 385
 • 3 400,00 Eur –

 

 1. 5.      Názov majetku: Osobný automobil VW Golf
 • 421,20 Eur –

 

 1. 6.      Názov majetku: Osobný automobil Škoda Fabia
 • 284,15 Eur –

 

 1. 7.      Názov majetku: Čelný nakladač HON 053.1
 • 1 365,00 Eur –

 

 1. 8.      Názov majetku: Kolesový traktor ZETOR 8011
 • 3 235,00 Eur –

 

 1. 9.      Názov majetku: Traktor ZETOR 5748 – H
 • 3 420,00 Eur –