Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 02/2022 v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

  1. 1.      Názov majetku: Traktor ZETOR Z-8011

VIN: 4000

Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1976

Administratívny stav: vyradené z evidencie, bez TK a EK

Počet najazdených km: nezistený

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 1 460,00 EUR s DPH

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 566 023 p. Pišta (SC TSK Nové Mesto nad Váhom)

 

 

  1. 2.      Názov majetku: Traktor ZETOR 6945

VIN: 16212

Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1979

Administratívny stav: bez  EČ

Počet najazdených km: nezistený

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 860,00 EUR s DPH

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 566 023 – p. Pišta (SC TSK Myjava)

 

 

  1. 3.      Názov majetku: Čelný nakladač HON 053.1

VIN (podvozku): 20921-88

Rok výroby: 1988

Administratívny stav: bez  EČ

Počet najazdených km: nezisteny

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 1 541,00 EUR s DPH

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 566 023– p. Pišta (SC TSK Myjava, areál PD Poriadie)

 

 

  1. 4.      Názov majetku: Kolesový traktor URSUS C 385

VIN (prevodovka): 05654

Rok výroby: 1974

Administratívny stav: bez  EČ

Počet najazdených km: nezistený

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 1 009,00 EUR s DPH

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 566 023 – p. Pišta (SC TSK Nové Mesto nad Váhom)

 

 

  1. 5.      Názov majetku: Osobný automobil VW Golf

VIN: WVWZZZ1HZTW451775

Rok výroby: 1996

Administratívny stav: bez  EČ

Počet najazdených km: 108 887

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 421,00 EUR s DPH

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 566 023 p. Pišta (SC TSK Nové Mesto nad Váhom)

 

 

  1. 6.      Názov majetku: Osobný automobil Škoda Fabia

VIN: TMBPB16Y6Y3032294

Rok výroby: 2000

Administratívny stav: bez  EČ

Počet najazdených km: nezistený

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 284,00 EUR s DPH

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 566 023 p. Pišta (SC TSK Trenčín)

 

 

  1. 7.      Názov majetku: Čelný nakladač HON 053.1

Výrobné číslo stroja (podvozku): 18069-87

Rok výroby: 1988

Administratívny stav: bez  EČ

Počet najazdených km: nezistený

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 553,00 EUR s DPH

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 566 023 – p. Pišta (SC TSK Trenčín)

 

 

  1. 8.      Názov majetku: Kolesový traktor ZETOR 8011

Výrobné číslo vozidla: 30442

Rok výroby: 1978

Administratívny stav: bez  EČ

Počet najazdených km: nezistený

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 1 525,00 EUR s DPH

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

 +421 903 566 023– p. Pišta (SC TSK Trenčín)

 

 

  1. 9.      Názov majetku: Traktor ZETOR 5748 - H

Výrobné číslo vozidla: 234

Rok výroby: 1974

Administratívny stav: bez  EČ

Počet najazdených km: nezistený

Technický stav: dlhodobo používané, nefunkčné, skorodované

Minimálna predajná cena: 1 066,00 EUR s DPH

Kontakt: Bližšie informácie vrátane  možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle:

+421 903 566 023 – p. Pišta (SC TSK Trenčín)

 

Podmienky predaja: na základe Súhlasu TSK k vyradeniu majetku zo dňa 19.01.2022 je ponúkaný prebytočný majetok na odpredaj. Cena majetku sa skladá z hodnoty majetku v zmysle vypracovaného znaleckého posudku, nákladov na vypracovanie znaleckého posudku  a administratívnych poplatkov Správy ciest TSK. Predmet predaja bude predaný navrhovateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za predmet predaja majetku.

 

Rozsah ponuky:

a) presné vymedzenie predmetu predaja,

b) navrhovaná výška kúpnej ceny,

c) identifikačné údaje navrhovateľa:

- u právnických osôb: názov, sídlo. IČO, štatutárny orgán,

- u fyzických osôb: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.

 

Predkladanie cenových ponúk: Písomné cenové ponuky na kúpu predmetov predaja je potrebné doručiť poštou, prípadne osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Zámer priameho predaja č. 02/2022 – Neotvárať“ v termíne do 28.03.2022 do 12:00 hod. na adresu:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

 

Ostatné podmienky: Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.