Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín č. 02/2021

Predmet predaja:

  • Rekreačné bunky – 3ks, prepojené jednou strechou (viď. foto v prílohe č. 1)
  • Umiestnenie: rekreačné stredisko Chalmová,
  • rok nadobudnutia 1991,
  • minimálna predajná cena: 1 500,00 Eur s DPH za celok

Popis predmetu predaja: rozmer jednej bunky cca 6x3 m, vnútro bunky z umakartového obloženia, podlaha z plechu. Bunky sú dlhodobo nevyužívané a značne opotrebované.  

Kontakt: Bližšie informácie vrátane možnosti obhliadky je možné po dohode s p. Oršulom, tel. kontakt 0905 630 954.

Podmienky predaja: Cena majetku je stanovená na základe porovnania cien na trhu za rovnaký resp. podobný predmet predaja. Predmet predaja bude predaný navrhovateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za celý predmet predaja majetku.

Rozsah ponuky:

-        navrhovaná výška kúpnej ceny za celok,

-        identifikačné údaje navrhovateľa:

  •  u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán,
  •  u fyzických osôb: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa

 

Predkladanie cenových ponúk: písomná cenová ponuka na kúpu predmetu predaja je potrebné doručiť poštou, prípadne osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Zámer priameho predaja č. 02/2021 – Neotvárať“ v termíne do 10.09.2021 do 12:00 hod. na adresu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

 

Ostatné podmienky: Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky.