Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK, č. 1/2018

Špecifikácia predmetov predaja majetku:

 

1.  Nákladné vozidlo Avia A -30, rok  výroby 1976, bez ŠPZ,  užitočná hmotnosť vozidla do 3 t, súčasný stav - korózia, chýbajúce diely, nepojazdná, najazdených 167 000 km.  Všeobecná  hodnota vozidla vypočítaná znalcom je  648,00  €.

 

2. Nákladné vozidlo ŠKODA 706, MTSP 150 VSV, rok výroby 1980, bez ŠPZ, špeciálne vozidlo, súčasný stav - opotrebovaná, korózia, nepojazdná, najazdených 340 000 km.  Všeobecná  hodnota vozidla vypočítaná znalcom  je 764,00  €.

 

3. Univerzálny nakladač UN 053,1 rok výroby 1982, bez ŠPZ, súčasný stav - korózia, chýbajúce diely, nepojazdný, najazdených 6 400 Mth. Všeobecná  hodnota vozidla vypočítaná znalcom  je 625,00  €.

 

4. Traktor Zetor 6945, rok výroby 1978, bez ŠPZ, pojazdný, najazdených 5 080 Mth. Všeobecná  hodnota vozidla vypočítaná znalcom  je 1 923,60  €.

 

5. Hydraulické zdvíhacie zariadenie, rok výroby 1985, slúžilo ako elekrohydraulická jednotka zdvihu snežnej radlice poháňaná 24 V motorčekom, teraz jednotka nefunkčná. Všeobecná  hodnota zariadenia vypočítaná znalcom je  95,00  €.

 

6. Škoda Favorit Praktic, malé úžitkové vozidlo, rok výroby 1990, bez ŠPZ, súčasný stav -korózia, chýbajúce diely, nepojazdná, najazdených 555 000 km. Všeobecná hodnota vozidla vypočítaná znalcom je 157,00 €.

 

7. Prenosná kolesová váha zn. Prister Wagen Ausburg, rok výroby 1997, nefunkčná. Všeobecná  hodnota  vypočítaná znalcom  je 710,00  €.

 

8. Mechanická metla za traktor KM-T 2300, prídavné zariadenie poháňané kardanom od traktora, rok výroby 2005, nefunkčná, skorodovaná, zastaralá. Všeobecná  hodnota  vypočítaná znalcom je  19,00  €.

 

 

Podmienky predaja: predaj navrhovateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za predmety predaja majetku.

 

Rozsah ponuky:

a) presné vymedzenie predmetu predaja,

b) navrhovaná výška kúpnej ceny,

c)  identifikačné údaje navrhovateľa:

- u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán,

- u fyzických osôb: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.

 

Predkladanie cenových ponúk: Písomné cenové ponuky na kúpu predmetov predaja je potrebné doručiť písomne, prípadne osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Zámer priameho predaja č. 1/2018 – Neotvárať“ v termíne do 31.03.2018 do 14,00 na adresu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

 

Ostatné podmienky: Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

Kontakt: Bližšie informácie vrátane možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle 0903 566 023, kontaktná osoba: Vladislav Zverbík, e-mail: vladislav.zverbik@sctsk.sk. Obhliadka je možná do 23.3.2018.