Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK, č. 4/2018

Špecifikácia predmetov predaja majetku:

 

1. Dvojplášťová nadzemná nádrž s možnosťou vizuálnej kontroly vonkajšieho plášťa v Trenčíne. Nádrž je vybavená sacím, stláčacím, odvetrávacím potrubím a signalizáciou max. hladiny a kontrolným systémom úniku ropných látok do medziplášťového priestoru. Nánosy odstránené pri čistení.

Výrobca: Vihorlat Michalovce

Rok výroby: 1987

Druh skladovanej látky: Nafta

Objem nádrže: 25m3

Parametre objektu: priemer nádrže 2,2 m, dĺžka nádrže – 7,0 m, hrúbka steny nádrže 5,0 mm,

kalník - plochý

Materiál: oceľ - plech

Miesto: Brnianska 3, Trenčín

Druh a uloženie nádrže: Kalník – áno, Vstupný rebrík – áno, Vnútorné výstuhy – áno

Signalizačné zariadenie: Identifikácia netesnosti – áno, identifikácia preplnenia – áno, Zariadenie na meranie hladiny média – áno

 

2. Dvojplášťová nadzemná skladovacia nádrž s možnosťou vizuálnej kontroly vonkajšieho plášťa v Novom Meste nad Váhom. Nádrž je vybavená sacím, stláčacím potrubím, signalizáciou max. hladiny a kontrolným systémom úniku ropných látok do medziplášťového priestoru. Nánosy odstránené pri čistení.

Výrobca: Vihorlat Michalovce

Rok výroby: 1980

Druh skladovanej látky: Nafta

Objem nádrže: 16 m3

Parametre objektu: priemer nádrže 2,2 m, dĺžka nádrže – 4,0 m, hrúbka steny nádrže 4,0 mm, priemer kalníka: 300 mm, hĺbka kalníka: 125 mm, hrúbka steny kalníka: 5,0 mm

Materiál: oceľ - plech

Miesto: Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 6

Druh a uloženie nádrže: Kalník – áno, Vstupný rebrík – áno, Vnútorné výstuhy – áno

Signalizačné zariadenie: Identifikácia netesnosti – áno, identifikácia preplnenia – áno, Zariadenie na meranie hladiny média – áno

 

 

3. Dvojplášťová nadzemná skladovacia nádrž s možnosťou vizuálnej kontroly vonkajšieho plášťa v Myjave. Nádrž je vybavená sacím, stláčacím potrubím, signalizáciou max. hladiny a kontrolným systémom úniku ropných látok do medziplášťového priestoru. Nánosy odstránené pri čistení.

Výrobca: Vihorlat Michalovce

Rok výroby: 1983

Druh skladovanej látky: Nafta

Objem nádrže: 16m3

Parametre objektu: priemer nádrže 2,2 m, dĺžka nádrže – 4,0 m, hrúbka steny nádrže 4,0 mm, priemer kalníka: 300 mm, hĺbka kalníka: 125 mm, hrúbka steny kalníka: 4,0 mm

Materiál: oceľ - plech

Miesto: Myjava, Brezovská 6

Druh a uloženie nádrže: Kalník – áno, Vstupný rebrík – áno, Vnútorné výstuhy – áno

Signalizačné zariadenie: Identifikácia netesnosti – áno, identifikácia preplnenia – áno, Zariadenie na meranie hladiny média – áno

 

4. Dvojplášťová nadzemná nádrž s možnosťou vizuálnej kontroly vonkajšieho plášťa v Nitrianskom Rudne. Nádrž je vybavená sacím, stláčacím a odvetrávacím potrubím, signalizáciou max. hladiny a kontrolným systémom úniku ropných látok do medziplášťového priestoru. Nádrž  vyčistená, t. č. vyradená z prevádzky.

Výrobca: Zest Tanker Michalovce

Rok výroby: 1992

Druh skladovanej látky: Nafta

Objem nádrže: 16 m3

Parametre objektu: priemer nádrže 2,25 m, dĺžka nádrže – 4,0 m, hrúbka steny nádrže 5,0 mm,

kalník -plochý

Materiál: oceľ - plech

Miesto: Nitrianske Rudno, Športová 25

Druh a uloženie nádrže: Kalník – áno, Vstupný rebrík – áno, Vnútorné výstuhy – áno

Signalizačné zariadenie: Identifikácia netesnosti – áno, identifikácia preplnenia – áno, Zariadenie na meranie hladiny média – áno

 

5. Podzemné skladovacie jednoplášťové nádrže, ktoré sú prepojené do technologického celku jednoplášťovým potrubím v Prievidzi. Nádrž vyčistená, t. č. vyradená z prevádzky.

Spôsob nadobudnutia: výstavbou.

Projektant: Poľnohospodárske združenie Prievidza. Generálny dodávateľ: Adast,  n. p.  Adamov pri Brne.

Rok výroby: 1970

Druh skladovanej látky: Nafta

Objem nádrže: 2 x 10 m3

Čerpacia stanica pozostáva z 1 ks výdajného stojanu a stáčacej šachty. Nádrže sú 2 o veľkosti 10 000 l. Uloženie nádrže je prevedené na betónových základoch.

Miesto: Prievidza, Priemyselná 4

 

6. Dvojplášťová, nadzemná, ležatá, oceľová nádrž s dvoma poklopmi, vstupným rebríkom, plavákovým ovládačom E 218, v zadnej časti je doplnená strojovňou v prednej časti výdajným stojanom v Púchove. Medziplášť slúži ako bezpečnostný pri porušení vnútorného plášťa a je indikovaný cez hladítko v spodnej časti nádrže.

Výrobca: Vihorlat Michalovce

Rok výroby: 1983

Druh skladovanej látky: Nafta

Objem nádrže: 16 m3

Parametre objektu: šírka nádrže 2,1m, dĺžka nádrže – 4,0m, hrúbka steny nádrže 4,0-4,2mm,

kalník–rozmer D300 mm, hĺbka 150 mm, hrúbka steny: 6,0-6,2 mm

Materiál: oceľ - plech

Miesto: Púchov, Streženická cesta 292

Druh a uloženie nádrže: Kalník – áno, Vstupný rebrík – áno, Vnútorné výstuhy – áno

Signalizačné zariadenie: Identifikácia netesnosti – áno, identifikácia preplnenia – áno, Zariadenie na meranie hladiny média – áno

 

 

Podmienky predaja: predaj navrhovateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za predmety predaja majetku.

 

Rozsah ponuky:

a) presné vymedzenie predmetu predaja,

b) navrhovaná výška kúpnej ceny,

c)  identifikačné údaje navrhovateľa:

- u právnických osôb: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán,

- u fyzických osôb: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu.

 

Predkladanie cenových ponúk: Písomné cenové ponuky na kúpu predmetov predaja je potrebné doručiť písomne, prípadne osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Zámer priameho predaja č. 4/2018 – Neotvárať“ v termíne do 10.08.2018 do 14,00 na adresu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

 

Ostatné podmienky: Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

Kontakt: Bližšie informácie vrátane možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle 0903 764 207, kontaktná osoba: Ing. Peter Chlebana, e-mail: peter.chlebana@sctsk.sk. Obhliadka je možná do 31.07.2018.