Zámer priameho predaja majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Správy ciest TSK, č. 2/2016

Vyhlasovateľ zámeru: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Špecifikácia predmetu prevodu: Orechové kmene dĺžky od 2,0 m do 4,0 m a priemeru od 300 mm do 580 mm (prevažne priemer 500 mm) v celkovom množstve 8,56 m3. Drevo bolo premerané v kôre, prepočítané bez kôry a je uložené na skládke v Novom Meste nad Váhom, Trenčianska ulica 6, areál Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Spôsob prevodu: prevod na základe priameho predaja

Podmienky predaja: minimálna cena za 1 m3 orechových kmeňov 45 €/m3.

Predkladanie cenových ponúk: Písomné cenové ponuky o kúpu 8,56 m3 orechových kmeňov je potrebné doručiť písomne, prípadne osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Priamy predaj č. 2/2016 – Neotvárať" v termíne do 22.04.2016 na adresu: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

Ostatné podmienky: vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Kontakt: Bližšie informácie vrátane možnosti obhliadky získate na telefónnom čísle 0902 978 742
Kontaktná osoba: Marián Školík, e-mail: marian.skolik@sctsk.sk