Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2007

Plán opráv ciest II. a III. triedy a mostov TSK dodávateľským spôsobom na rok 2007 bol spracovaný podľa návrhov vedúcich Stredísk údržby SC TSK, poslancov jednotlivých volebných okresov TSK a na základe navrhnutého rozpočtu TSK na rok 2007 pre oddiel 04 – doprava (Z TSK, 13.12. 2006).

V priložených dokumentoch je Plán opráv ciest II. a III. triedy a mostov TSK, rozdelený podľa príslušných stredísko údržby SC TSK: