Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2014

V rámci investičných akcií spolufinancovaných z eurofondov ako je „výstavba splaškovej kanalizácie“ cez obce Opatovce, Veľké Bierovce, Dubnica nad Váhom – miestna časť Prejta, kedy investor má schválené finančné prostriedky len na opravu jedného jazdného pruhu cesty III. triedy a dotknuté úseky ciest vyžadujú komplexnú súvislú opravu na celú šírku vozovky, tak v súčinnosti s dotknutými zhotoviteľmi stavieb, mestom a obcami boli navrhnuté aj tieto úseky do plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2014, viď. Príloha 1.