Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2015

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 24. 11. 2014 schválilo plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2015, viď Príloha 1.