Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2020

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11.2019.