Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2021

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020.