Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2022

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 765/2021 zo dňa 22.11.2021