Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2023

Plán súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2023 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 16/2022 zo dňa 16.12. 2022.