Voľná pracovná pozícia - majster cestmajsterstva Prievidza

SC TSK hľadá majstra strediska cestmajsterstva Prievidza a Nitrianske Pravno.

Náplň práce:

1. príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie, prehliadky vozoviek v štádiu výstavby, opráv a prevádzky v obvode cestmajsterstva,
2. organizuje a bezprostredne riadi prácu čiat pre bežnú údržbu a opravy ciest, ich súčastí, zaisťuje zjazdnosť ciest v pridelenom obvode cestmajsterstva v letnom a zimnom období,
3. spracováva výkazy pracovných výkonov za cestmajsterstvo,
4. zaisťuje a zodpovedá za zverený majetok, s ktorým hospodári,
5. vykonáva dispečera zimnej údržby.

Mzdové podmienky: Odmeňovanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Viac informácií na oddelení pre personalistiku, tel. 032/650 9316, irena.regulova@sctsk.sk do 03.03.2024.