Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 Nemšová

Termín: od 1.4.2019, 08:00 do 27.9.2019

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 cca ckm 145,050 – 145,750 v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Kľúčové

Miesto uzávierky

uzávierka cesty II/507 cca ckm 145,050 – 145,750 v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Kľúčové (RD s.č. 1255 – 1298)

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 cca ckm 145,050 – 145,750 v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Kľúčové (RD s.č. 1255 – 1298), z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia plynovodov ÚO00605 Nemšová, Kľúčové, ul. Trenčianska“.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku bude cestná doprava prenosným dopravným značením usmernená do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdný zostáva pravý jazdný pruh o šírke min. 2,75 m. V prípade potreby bude premávka riadená označenými a náležite poučenými osobami.

Dĺžka uzávierky (obchádzky): cca 0,700 km, realizovaná po etapách, pričom dĺžka pohyblivého pracovného úseku je max. 0,050 km a max. 0,080 km (frézovanie a asfaltovanie), príp. v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk