Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 Nemšová

Termín: od 8.4.2019 do 7.5.2019

Dôvod notifikácie

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 cca ckm 147,650 – 147,830 v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Ľuborča

Miesto uzávierky

Dĺžka obchádzky: cca 0,180 km, realizovaná po etapách, pričom dĺžka pohyblivého pracovného úseku je max. 0,025 km, príp. v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Popis

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 cca ckm 147,650 – 147,830 v intraviláne mesta Nemšová, k.ú. Ľuborča (po pravej strane od križovatky s MK ul. Gorkého po most cez rieku Vlára), z dôvodu realizácie stavby „Chodník ul. Ľuborčianska – Nemšová“.

Navrhovaná obchádzka

V uvedenom úseku bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením, jeden jazdný pruh sa zúži, pričom prejazdná zostáva šírka min. 5,5 m pre obidva smery jazdy. V prípade potreby bude premávka riadená označenými a náležite poučenými osobami.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Tomáš Škraban

tomas.skraban@minv.sk