Čiastočná uzávierka cesty I/49 v k.ú. Púchov

Termín: od 11.8.2023 do 3.9.2023 pracovný úsek v dĺžke max. 50 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/49 v km 64,000, k.ú. Púchov

Miesto uzávierky

cesta I/49, v km 64,000

Popis

čiastočná uzávierka cesty I/49, v km 64,000, k. ú. Púchov, z dôvodu opravy izolácie mosta počas realizácie stavby: „Most cez železničnú trať Púchov na I/49 v km 64,00“

Navrhovaná obchádzka

obchádzka nie je potrebná. V uvedenom úseku cesty bude doprava vedená obojsmerne v ostávajúcej časti cesty I/49, pričom prejazdná zostáva šírka min. 5,5 m pre obojsmernú premávku a bude riadená dočasnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami. V prípade potreby pre reguláciu cestnej premávky a zastavovanie vozidiel na ceste I/49 počas realizácie stavebných prác bude doprava riadená ručne minimálne dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

032/7411456