Čiastočná uzávierka cesty I/49 v meste Púchov

Termín: od 4.11.2023 do 12.11.2023 úseky s max. dĺžkou 50 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/49 v km 63,045 - 63,125 v meste Púchov

Miesto uzávierky

cesta I/49 v km 63,045 - 63,125

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/49 v km cca 63,045 - 63,125 v meste Púchov z dôvodu realizácie stavby „Oprava povrchu vozovky v križovatke I/49 a ul. Športovcov v meste Púchov“

Navrhovaná obchádzka

v uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením určeným tunajším cestným správnym orgánom

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411457