Čiastočná uzávierka cesty I/49 v obci Dolné Kočkovce

Termín: od 24.7.2023 do 30.10.2023 práce sa budú vykonávať po úsekoch s dĺžkou max. 50 metrov

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/49 v km cca 65,980 - 67,460 v obci Dolné Kočkovce

Miesto uzávierky

cesta I/49 v km 65,980 - 67,460

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/49 v km cca 65,980 - 67,460 v obci Dolné Kočkovce, z dôvodu realizácie stavby „Obnova chodníka pre peších v obci Dolné Kočkovce“ - ETAPA II. Práce sa budú vykonávať po úsekoch s dĺžkou max. 50 metrov, v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.

Navrhovaná obchádzka

Nie je potrebná. uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením určeným tunajším cestným správnym orgánom.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/ 7411 457