Čiastočná uzávierka cesty I/54 v extraviláne obce Moravské Lieskové

Termín: od 16.3.2023 do 7.9.2023 dĺžka 72 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/54 v km 159,633 - 159,705 v extraviláne obce Moravské Lieskové

Miesto uzávierky

cesta I/54 v km 159-633 - 159,705

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/54 v km 159,633 - 159,705 v extraviláne obce Moravské Lieskové z dôvodu realizácie stavebných prác na rekonštrukcii mostného objektu č. 107 v rámci stavby "I/54 Moravské Lieskové - most 107, Mostný objekt ev. č. 000054 - 107 v km 159,674 cesty I/54" 

Navrhovaná obchádzka

obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty I/54 bude cestná premávka riadená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 3 m pre obidva smery jazdy striedavo. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami. 

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456