Čiastočná uzávierka cesty I/54 v meste Nové Mesto nad Váhom

Termín: od 16.10.2023 do 14.11.2023 dĺžka pohyblivého pracovného miesta bude max. 40 – 60 m

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/54 v km 167,380 - 167,820 v meste Nové Mesto nad Váhom

Miesto uzávierky

cesta I/54 v km 167,380 - 167,820

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/54 v km 167,380 – 167,820 v intraviláne mesta Nové Mesto nad Váhom z dôvodu realizácie stavebných prác v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia chodníka na ceste I/54, ul. Beckovská, Nové Mesto nad Váhom

Navrhovaná obchádzka

obchádzková trasa nie je potrebná, v uvedenom úseku cesty I/54 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 5,5 m pre obojsmernú premávku a šírka min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo. Počas realizácie prác bude cestná premávka riadená náležite poučenými osobami.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411338