Čiastočná uzávierka cesty I/61 ul. Bratislavská a úplnú uzávierku chodníkov na moste („starý most v Trenčíne")

Termín: od 1.12.2022 do 30.6.2023 Dĺžka uzávierky: 330 m (I. etapa - chodník vpravo v smere staničenia), 380 m (II. etapa – chodník vľavo v smere staničenia); dĺžka pohyblivého pracovného miesta bude max. 50m, dočasné dopravné značenie sa bude posúvať a bude slúžiť pre celú dĺžku pracovného úseku

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/61 ul. Bratislavská v km 124,119 – 124,499 a úplnú uzávierku chodníkov na moste 61-056 („starý most v Trenčíne“) v intraviláne mesta Trenčín

Miesto uzávierky

cesta I/61 v km 124,119 – 124,499 a úplnú uzávierku chodníkov na moste („starý most v Trenčíne“) 61-056

Popis

Čiastočná uzávierka cesty I/61 ul. Bratislavská v km 124,119 – 124,499 a úplnú uzávierku chodníkov na moste 61-056 („starý most v Trenčíne“) v intraviláne mesta Trenčín z dôvodu realizácie prác na rekonštrukcii chodníkov na uvedenom moste v súvislosti so stavbou „MO 61-056 Trenčín - oprava chodníka“

Navrhovaná obchádzka

Obchádzková trasa nie je potrebná, v dotknutom úseku cesty I/61 bude cestná premávka usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 7,0m pre obojstrannú premávku. V prípade potreby a ak si to vyžiada dopravná situácia, bude počas realizácie stavebných prác cestná premávka riadená náležite poučenými osobami

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

032/7411 338