Čiastočná uzávierka cesty I/61 v k. ú. Dubnica nad Váhom

Termín: od 29.4.2024 do 31.5.2024 max. 2 dni v uvedenom termíne

Dôvod notifikácie

Čiastočná uzávierka cesty I/61 v km 140,307 - 140,357 v k. ú. Dubnica nad Váhom

Miesto uzávierky

cesta I/61 v km 140,307 - 140,357

Popis

Povolenie čiastočnej uzávierky cesty I/61 v km 140,307 - 140,357 v k. ú. Dubnica nad Váhom, z dôvodu výsadby a sadových úprav popri ceste I/61 počas realizácie stavby: „Sadové úpravy v deliacich ostrovčekoch na ceste I/61“. Pracovný úsek v dĺžke max. 50 m.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude v dotknutom úseku cesty I/61 usmernená dočasným dopravným značením, pričom prejazdná zostáva šírka min. 5,5 m pre obojstrannú premávku.

Určené

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 2679/98

Štefanovičova 3

P.O.BOX 76

810 05 Bratislava

Kontaktná osoba

tel.: 02/20 907 283

infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

tel.: 032/7411456