Čiastočná uzávierka cesty I/64 v k. ú. Nitrianske Pravno

Termín: od 12.10.2020 do 15.11.2020

Dôvod notifikácie

Realizácia stavby „Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV“.

Miesto uzávierky

I/64, v k. ú.: Nitrianske Pravno

Popis

Realizácia stavby „Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV“.

Navrhovaná obchádzka

Doprava bude vedená v ostávajúcej časti vozovky cesty I/64 o min. šírke 3,0 striedavo resp. 6,0 m obojsmerne a bude riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a svetelným signalizačným zariadením. V dennej dobe, t. j. každý deň, v čase od 7:00 do 18:00 hod. (v prípade tvorenia sa kolón aj dlhšie) bude doprava riadená ručne min. dvomi náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Svetelné signalizačné zariadenie bude použité výlučne v čase mimo dopravnej špičky (v nočnej dobe) t. j. v čase od 18:00 hod. do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.

Určené

ÚNMS SR
Štefániková 3
P.O.BOX 75
810 05  Bratislava

Kontaktná osoba

PhDr. Agneša Kováčová
tel. : 02/5249 3521
fax : 02/ 5249 3521
infonot@normoff.gov.sk

Ohlasujúca organizácia

Okresný úrad Trenčín
odbor cestnej doprava a pozemných komunikácií
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Ohlasujúca osoba

Ing. Pavel Marek

pavel.marek@minv.sk